Hoàng hôn Tuy Hoà 2018


Photo: Pham Son Photographer